بسمه تعالي

سازمان مدبريت و برنامه ريزي  استان يزد

مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

مرکز آزمون

ضمن خوش آمدگويي خدمت شما ، توجه شما را به نکاتي درخصوص اجراي آزمونها در سال1399 در اين سامانه جلب مي نمايد.

همه ي آزمونها  در نيمه دوم سال 99(در شرایط کرونایی )به صورت غيرحضوري برگزار مي گرد
بخش اول
آزمونهاي  غير حضوري(آنلاین ) مهارت هاي هفت گانه کامپيوتر - 

شرایط الزامی برای رایانه مورد استفاده درآزمون آنلاین
الف) ویندوز  رایانه باید7باشد
-ب) آفیس الزاما 2007 یا 2010 باشد
پ)مرروگرمورد استفاده بایداینترنت اکسپلورر8 به بالا وترجیحا8 یا9باشد
ت)برای پاسخ به سوالات اینترنت(مهارت هفتم ) نصب نرم افزار
outlookالزامی است

برای ورود به سامانه آزمون  های آنلاین مهارت های هفت گانه اینجاکلیک نمایید
کلمه عبور ورمز  ورود شما به سامانه کد ملی  می باشد

بخش دوم
دوره هاي آموزشي شغلي-مديران -عمومي غيرحضوري آنلاين (دوره هاي آموزشي الکترونيکي)
عنوان و شرايط دوره هاي آموزشي الکترونيکي با بخشنامه به ادارات اعلام مي گردد و سپس  شما مراحل ثبت نام ازمسیر کادر پایین همین صفحه و دانلود منبع آموزشي و  ورود به آزمون را از طريق جدول ذیل  انجام خواهيد داد.
توجه مهم :
هنگام ثبت نام ودريافت نوبت آزمون های شغلی ، مدیران وعمومی ،امکان انتخاب فقط يک ساعت وجود دارد ولي  بازه زماني آزمون از 9 صبح تا ساعت 18 مي باشد لطفا زمان ورود به آزمون دوره خود را به نحوي برنامه ريزي نماييد که قبل از ساعت 18  آزمون شما خاتمه پيدا کرده باشد.
نکته مهم: افرادي که در هردوره ثبت نام مي نمايند در صورتي که در روز و ساعت مقرر در آزمون غايب يا نمره حد نصاب قبولي(60درصداز امتياز 100) کسب ننمايند ،فقط مي توانند در صورتي که دوره  تکرار گرديد ،  مجدد مراحل ثبت نام را طي  ودر آزمون شرکت نمايند . 

  جهت ورود به آزمونهاي شغلی-مدیران -عمومی وبدوخدمت آنلاين روی گزینه ورودآزمون درجلو هرعنوان دوره در جدول زیر  کلیک نمایید وسپس برای کلمه عبور ورمزورودکدملی وارد نمایید

ورود به آزمون
رديف
نام دوره
مهلت ثبت  نام دوره 
تاريخ آزمون دوره
لينک دانلود منبع دوره
ورود به  آزمون دوره
لينک بخشنامه دوره
1
حقوق اداري(دوره آموزشي مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
2
آشنايي با وصيتنامه سياسي الهي امام خميني ره(دوره آموزشي عمومي)  
پايان مهلت ثبت نام1399/03/27
1399/03/29
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
3
قانون ماليات بر ارزش افزوده(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
4
خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
5
نظام مديريت اسلامي( دوره آموزشي مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/03
1399/04/04
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
6
ارتباطات سازماني(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/03
1399/04/04
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
7
 قانون ماليات هاي مستقيم(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/08
1399/04/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
8
روابط کار(مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/10
1399/04/11
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
9
حقوق شهروندي در نظام اداري(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/09
1399/04/10
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
10
قانون ديوان محاسبات و اصلاحات بعدي(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
11
آمار کاربردي(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
12
آشنايي بانظام آموزشي کارکنان دولت(دوره آموزشي شغليپايان مهلت ثبت نام1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
13
دوره آموزشي فرايندوفنون تصميم گيري(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/25
1399/04/26
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
14
آشنايي با الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت(عمومي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/22
1399/04/23
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
15
اصول نظارت و کنترل(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
16
اصول و مباني نظارت و کنترل در نظام اداري(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
17
مديريت استرس(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
18
سيستم دبيرخانه و بايگاني مکانيزه (اتوماسيون اداري)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
19
آشنايي باقانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور(مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
20
نقش حجاب در حفظ حريم خانواده(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام1399/05/05
1399/05/06
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
21
رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
22
حسابداري مديريت استراتژيک
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
23
آشنايي با اينترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتري
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
24
آزمون مجدد حقوق اداري(ويژه غائبين و مردودين)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28دانلود
مهلت پايان يافت

25
آزمون مجدد قانون ماليات بر ارزش افزوده(ويژه غائبين و مردودين)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28
دانلود
مهلت پايان يافت

26
آزمون مجدد خلاصه سازي مکاتبات ونوشته هاي اداري(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28دانلود
مهلت پايان يافت
27
آزمون مجدد نظام مديريت اسلامي(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
28
آزمون مجددقانون ماليات هاي مستقيم(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
29
آزمون مجدد  ارتباطات سازمانييژه غائبين و مردودين )پايان مهلت ثبت نام1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
30
پدافند غير عامل(کليه پست ها)پايان مهلت ثبت نام1399/05/12
1399/05/13
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
31
پژوهش هاي سازماني(مديران)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
32
اصول و مباني ارتباط جمعي(دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
33
آيين نگارش و مکاتبات اداري(دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
34
حسابداري بخش عمومي (دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
35
آسيب شناسي خانواده(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/19
1399/05/20
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
36
انسان شناسي(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/22
1399/05/23
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
37
آزمون مجدداصول نظارت و کنترل(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09
دانلودمهلت پايان يافت
38
آزمون مجدداصول و مباني نظارت و کنترل در نظام اداري(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
39
آزمون مجدد مديريت استرس(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
40
آزمون مجدد سيستم دبيرخانه و بايگاني مکانيزه (ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
41
فن بيان و آيين سخنوري(دوره آموزش شغلي)
مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
42
گزارش نويسي در امور اداري (دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
43
قوانين مالي شرکت ها دولتي(دوره آموزشي شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
44
حقوق پيمان (دوره آموزشي شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
45
آزمون مجدد روابط کار(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت

46
آزمون مجددآمار کاربردي(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت
47
آزمون مجدد قانون ديوان محاسبات و اصلاحات بعدي (ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت

48
آزمون مجددآشنايي با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16
دانلود
مهلت پايان يافت

49
آزمون مجددرضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلودمهلت پايان يافت
50
آزمون مجددحسابداري مديريت استراتژيک(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلودمهلت پايان يافت
51
آزمون مجددآشنايي با اينترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتري(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلود-مهلت پايان يافت
52
آزمون مجددآشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت(يژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/21
دانلودمهلت پايان يافت
53
آزمون مجدددوره آموزشي فرايندوفنون تصميم گيري(يژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/21دانلودمهلت پايان يافت
54
اخلاق حرفه اي (مديران)مهلت ثبت نام پايان يافت
1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
55
آزمون مجددپژوهش هاي سازماني(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
56
آزمون مجدداصول و مباني ارتباط جمعي(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
57
آزمون مجددآيين نگارش و مکاتبات اداري(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
58
آزمون مجددحسابداري بخش عمومي (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
59
پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي(کليه پست ها)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/02
1399/06/03
دانلودورودآزمون
دانلود
60
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
مهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
61
برنامه ريزي استراتژيک در روابط عموميمهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
62
آزمون مجددانسان شناسي (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت

63
آزمون مجددگزارش نويسي در امور اداري (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
64
آزمون مجددقوانين مالي شرکت ها دولتي(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
65
آزمون مجددحقوق پيمان (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
66
آزمون مجددفن بيان و آيين سخنوري(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
67
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
1399/06/06
1399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
68
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن
1399/06/061399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
69
آيين نگارش حقوقي
1399/06/061399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
70
توجيهي بدو خدمت
تا پايان بهمن ماه
سه شنبه هرهفته
دانلود1
دانلود2
دانلود3
دانلود4
دانلود5
ورودآزمون
دانلود
71
دوره آموزشي مديريت سبز
1399/06/12
1399/06/16
1399/06/17
دانلود

دانلود
72
آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس
1399/06/281399/06/30
1399/06/31
دانلودورودآزموندانلود
73
سياست هاي کلي اصل چهل چهار قانون اساسي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
74
سيستم ها و روش ها
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
75
اصول گزارش نويسي در روابط عمومي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
76
مقررات اعتبارات اسنادي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
77
قانون مدني
1399/07/031399/07/09
1399/07/10
دانلود
دانلود
78
آموزش الکترونيکي
1399/07/031399/07/09
1399/07/10
دانلود
دانلود
79
آشنايي با قانون خدمات کشوري
1399/07/031399/07/09
1399/07/10
دانلود
دانلود
80
چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
81
ايمني و بهداشت محيط کار
1399/07/091399/0713
1300/07/14
دانلود
دانلود
82
آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري(ارزيابي عمکرد)
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
83
مراحل تهيه و تنظيم بودجه
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
84

دوره اموزشی انگیزش در کار
1399/07/24
1399/07/30
1399/08/01
دانلود
ورود به آزمون
دانلود
85
دوره آموزشی ارزیابی کار وزمان
1399/08/01
1399/08/07
1399/08/08
دانلودورود به آزموندانلود
86
دوره آموزشی اصل چهل  و چهار قانون اساسی (سه)
1399/08/011399/08/07
1399/08/08
دانلودورود به آزموندانلود
87
دوره آموزشی روان شناسی شخصیت
1399/08/011399/08/07
1399/08/08
دانلودورود به آزموندانلود
88
دوره آموزشی مدریت جلسات اداری
1399/08/081399/08/14
1399/08/15
دانلودورود به آزموندانلود
89
دوره آموزش گزارش نویسی در بازرسی
1399/08/081399/08/14
1399/08/15
دانلودورود به آزموندانلود
90
دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری {اشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع}(فصل سوم)
1399/08/081399/08/14
1399/08/15
دانلودورود به آزموندانلود
91
آزمون مجدد آنلاین توجیهی بدو خدمت(فقط مخصوص افرادی که شهریه پرداخت و یکبار غایب یا مردود شده باشند)
تا پایان بهمن 99
پنجشبه هر هفته

ورود به آزمون

92
دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی
1399/08/08
1399/08/14
1399/08/15
دانلود۱
دانلود۲
دانلود۳
دانلود۴
ورود به آزموندانلود
93
آزمون مجدد سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی(۲)
1399/07/30
1399/08/01

ورود به آزمون

94
آزمون مجدد کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی
1399/07/301399/08/01
ورود به آزمون

95
آزمون مجدد مبانی مدیریت اسنادی
1399/07/301399/08/01
ورود به آزمون
96
دوره آموزشی میز خدمت به ارباب رجوع
1399/08/07
1399/08/11
1399/08/12
دانلود
دانلود


توجه براي  کلیه آزمونهاي غير حضوري(آنلاین )  مي بايست ابتدا به واحدآموزش کارکنان محل خدمت خود مراجعه و معرفي نامه  شرکت درآزمونها بنام سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد دريافت و سپس چنانچه برای اولین مرتبه  می خواهید در این سامانه ثبت نام نماییدبا کليک روي گزينه متقاضيان جديد اقدام به ثبت نام مشخصات خود می نمایید اما در نوبت های بعدی با وارد نمودن کدملی در کادر پایین به سامانه ثبت نام وارد می شوید.

پشتيبانيآزمون 8019-594-0913

كد ملی :
  * 
کد ملی :   *
كد امنيتي : *
ثبت نام متقاضیان جدید