بسمه تعالي

سازمان مدبريت و برنامه ريزي  استان يزد

مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

مرکز آزمون

توجه:دراسفندماه برحسب تقاضای واحدهای اموزشی دستگاه ها برای دوره های آموزشی جمعی وبا هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
ضمن خوش آمدگويي ، توجه شما را به نکاتي درخصوص اجراي آزمونها در سال1399 در اين سامانه جلب مي نمايد
توجه : براي  کلیه آزمونهاي غير حضوري(آنلاین )  مي بايست ابتدا به واحدآموزش کارکنان محل خدمت خود مراجعه و معرفي نامه  شرکت درآزمونها بنام سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد دريافت و سپس چنانچه برای اولین مرتبه  می خواهید در این سامانه ثبت نام نماییدبا کليک روي گزينه متقاضيان جديد( کادر پایین همین صفحه)اقدام به ثبت  مشخصات خود می نمایید اما در نوبت های بعدی با وارد نمودن کدملی در کادر پایین به سامانه ثبت نام وارد می شوید.
همه ي آزمونها  در (شرایط کرونایی )نيمه دوم سال 99به صورت غيرحضوري برگزار مي گرد
بخش اول
آزمونهاي  غير حضوري(آنلاین ) مهارت هاي هفت گانه کامپيوتر(آخرین روز آزمون آنلاین کامپیوتردرسال1399چهارشنبه 29بهمن می باشد.)

شرایط الزامی برای رایانه مورد استفاده درآزمون آنلاین
الف) ویندوز  رایانه باید7باشد(اماچون ویندوز7دارای نسخه های متفاوت می باشد،بنابرتجربیات آزموندهندگان،با نسخه 32 بیتی ، باز شدن صفحات  وعملیات آزمون روان تر انجام می شود وسازگاری بیشتری با سامانه آزمون دارد)
-ب) آفیس الزاما 2007 یا 2010 باشد
پ)مرروگرمورد استفاده بایداینترنت اکسپلورر8 به بالا وترجیحا8 یا9باشد
ت)برای پاسخ به سوالات اینترنت(مهارت هفتم ) نصب نرم افزار
outlookالزامی است

برای ورود به سامانه آزمون  های آنلاین مهارت های هفت گانه اینجا کلیک نمایید

کلمه عبور ورمز  ورود شما به سامانه کد ملی  می باشد

برای دریافت نمونه سوالات مهارت های هفت گانه اینجا کلیک کنید

بخش دوم
دوره هاي آموزشي شغلي-مديران -عمومي غيرحضوري آنلاين (دوره هاي آموزشي الکترونيکي)
عنوان و شرايط دوره هاي آموزشي الکترونيکي با بخشنامه به ادارات اعلام مي گردد و سپس  شما مراحل ثبت نام ازمسیر کادر پایین همین صفحه و دانلود منبع آموزشي و  ورود به آزمون را از طريق جدول ذیل  انجام خواهيد داد.
توجه مهم :
هنگام ثبت نام ودريافت نوبت آزمون های شغلی ، مدیران وعمومی ،امکان انتخاب فقط يک ساعت وجود دارد ولي  بازه زماني آزمون از 9 صبح تا ساعت 18 مي باشد لطفا زمان ورود به آزمون دوره خود را به نحوي برنامه ريزي نماييد که قبل از ساعت 18  آزمون شما خاتمه پيدا کرده باشد.
نکته مهم: افرادي که در هردوره ثبت نام مي نمايند در صورتي که در روز و ساعت مقرر در آزمون غايب يا نمره حد نصاب قبولي(60درصداز امتياز 100) کسب ننمايند ،فقط مي توانند در صورتي که دوره  تکرار گرديد ،  مجدد مراحل ثبت نام را طي  ودر آزمون شرکت نمايند . 

  جهت ورود به آزمونهاي شغلی-مدیران -عمومی وبدوخدمت آنلاين روی گزینه ورودآزمون درجلو هرعنوان دوره در جدول زیر  کلیک نمایید وسپس برای کلمه عبور ورمزورودکدملی وارد نمایید

ورود به آزمونورود به آزمونورود به آزمونورود به آزمونورودآزمونورود به آزمونورود به آزمونورود به آزمونورود به آزمون
رديف
نام دوره
مهلت ثبت  نام دوره 
تاريخ آزمون دوره
لينک دانلود منبع دوره
ورود به  آزمون دوره
لينک بخشنامه دوره
1
حقوق اداري(دوره آموزشي مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
2
آشنايي با وصيتنامه سياسي الهي امام خميني ره(دوره آموزشي عمومي)  
پايان مهلت ثبت نام1399/03/27
1399/03/29
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
3
قانون ماليات بر ارزش افزوده(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
4
خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
5
نظام مديريت اسلامي( دوره آموزشي مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/03
1399/04/04
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
6
ارتباطات سازماني(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/03
1399/04/04
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
7
 قانون ماليات هاي مستقيم(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/08
1399/04/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
8
روابط کار(مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/10
1399/04/11
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
9
حقوق شهروندي در نظام اداري(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/09
1399/04/10
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
10
قانون ديوان محاسبات و اصلاحات بعدي(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
11
آمار کاربردي(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
12
آشنايي بانظام آموزشي کارکنان دولت(دوره آموزشي شغلي1399/12/22

1399/12/23
دانلود
ورودآزمون
دانلود
13
دوره آموزشي فرايندوفنون تصميم گيري(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/25
1399/04/26
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
14
آشنايي با الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت(عمومي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/22
1399/04/23
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
15
اصول نظارت و کنترل(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
16
اصول و مباني نظارت و کنترل در نظام اداري(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
17
مديريت استرس(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
18
سيستم دبيرخانه و بايگاني مکانيزه (اتوماسيون اداري)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
19
آشنايي باقانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور(مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
20
نقش حجاب در حفظ حريم خانواده(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام1399/05/05
1399/05/06
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
21
رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
22
حسابداري مديريت استراتژيک
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
23
آشنايي با اينترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتري
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
24
آزمون مجدد حقوق اداري(ويژه غائبين و مردودين)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28دانلود
مهلت پايان يافت

25
آزمون مجدد قانون ماليات بر ارزش افزوده(ويژه غائبين و مردودين)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28
دانلود
مهلت پايان يافت

26
آزمون مجدد خلاصه سازي مکاتبات ونوشته هاي اداري(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28دانلود
مهلت پايان يافت
27
آزمون مجدد نظام مديريت اسلامي(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
28
آزمون مجددقانون ماليات هاي مستقيم(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
29
آزمون مجدد  ارتباطات سازمانييژه غائبين و مردودين )پايان مهلت ثبت نام1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
30
پدافند غير عامل(کليه پست ها)پايان مهلت ثبت نام1399/05/12
1399/05/13
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
31
پژوهش هاي سازماني(مديران)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
32
اصول و مباني ارتباط جمعي(دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
33
آيين نگارش و مکاتبات اداري(دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
34
حسابداري بخش عمومي (دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
35
آسيب شناسي خانواده(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/19
1399/05/20
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
36
انسان شناسي(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/22
1399/05/23
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
37
آزمون مجدداصول نظارت و کنترل(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09
دانلودمهلت پايان يافت
38
آزمون مجدداصول و مباني نظارت و کنترل در نظام اداري(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
39
آزمون مجدد مديريت استرس(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
40
آزمون مجدد سيستم دبيرخانه و بايگاني مکانيزه (ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
41
فن بيان و آيين سخنوري(دوره آموزش شغلي)
مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
42
گزارش نويسي در امور اداري (دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
43
قوانين مالي شرکت ها دولتي(دوره آموزشي شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
44
حقوق پيمان (دوره آموزشي شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
45
آزمون مجدد روابط کار(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت

46
آزمون مجددآمار کاربردي(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت
47
آزمون مجدد قانون ديوان محاسبات و اصلاحات بعدي (ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت

48
آزمون مجددآشنايي با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16
دانلود
مهلت پايان يافت

49
آزمون مجددرضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلودمهلت پايان يافت
50
آزمون مجددحسابداري مديريت استراتژيک(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلودمهلت پايان يافت
51
آزمون مجددآشنايي با اينترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتري(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلود-مهلت پايان يافت
52
آزمون مجددآشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت(يژه غائبين و مردودين)


ورودآزمون

53
آزمون مجدددوره آموزشي فرايندوفنون تصميم گيري(يژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/21دانلودمهلت پايان يافت
54
اخلاق حرفه اي (مديران)مهلت ثبت نام پايان يافت
1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
55
آزمون مجددپژوهش هاي سازماني(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
56
آزمون مجدداصول و مباني ارتباط جمعي(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
57
آزمون مجددآيين نگارش و مکاتبات اداري(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
58
آزمون مجددحسابداري بخش عمومي (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
59
پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي(کليه پست ها)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/02
1399/06/03
دانلودورودآزمون
دانلود
60
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
مهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
61
برنامه ريزي استراتژيک در روابط عموميمهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
62
آزمون مجددانسان شناسي (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت

63
آزمون مجددگزارش نويسي در امور اداري (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
64
آزمون مجددقوانين مالي شرکت ها دولتي(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
65
آزمون مجددحقوق پيمان (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
66
آزمون مجددفن بيان و آيين سخنوري(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
67
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
1399/06/06
1399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
68
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن
1399/06/061399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
69
آيين نگارش حقوقي
1399/06/061399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
70
توجيهي بدو خدمت
تا پايان بهمن ماه
سه شنبه هرهفته
دانلود1
دانلود2
دانلود3
دانلود4
دانلود5
ورودآزمون
دانلود
71
دوره آموزشي مديريت سبز
1399/06/12
1399/06/16
1399/06/17
دانلود

دانلود
72
آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس
1399/06/281399/06/30
1399/06/31
دانلودورودآزموندانلود
73
سياست هاي کلي اصل چهل چهار قانون اساسي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
74
سيستم ها و روش ها
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
75
اصول گزارش نويسي در روابط عمومي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
76
مقررات اعتبارات اسنادي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
77
قانون مدني
1399/07/031399/07/09
1399/07/10
دانلود
دانلود
78
آموزش الکترونيکي

دانلود
79
آشنايي با قانون خدمات کشوري
1399/07/031399/07/09
1399/07/10
دانلود
دانلود
80
چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
81
ايمني و بهداشت محيط کار
1399/07/091399/0713
1300/07/14
دانلود
دانلود
82
آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري(ارزيابي عمکرد)
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
83
مراحل تهيه و تنظيم بودجه
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
84

دوره اموزشی انگیزش در کار
1399/07/24
1399/07/30
1399/08/01
دانلود
ورود به آزمون
دانلود
85
دوره آموزشی ارزیابی کار وزمان
1399/08/01
1399/08/07
1399/08/08
دانلودورودآزموندانلود
86
دوره آموزشی اصل چهل  و چهار قانون اساسی (سه)
1399/08/011399/08/07
1399/08/08
دانلودورود آزمون
دانلود
87
دوره آموزشی روان شناسی شخصیت
1399/08/011399/08/07
1399/08/08
دانلودورودآزموندانلود
88
دوره آموزشی مدریت جلسات اداری
1399/08/081399/08/14
1399/08/15
دانلودورودآزموندانلود
89
دوره آموزش گزارش نویسی در بازرسی
1399/08/081399/08/14
1399/08/15
دانلودورودآزمون
دانلود
90
دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری {اشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع}(فصل سوم)
1399/08/081399/08/14
1399/08/15
دانلودورودآزموندانلود
91
آزمون مجدد آنلاین توجیهی بدو خدمت(فقط مخصوص افرادی که شهریه پرداخت و یکبار غایب یا مردود شده باشند)
تا پایان بهمن 99
پنجشبه هر هفته

ورود به آزمون

92
دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی
1399/08/08
1399/08/14
1399/08/15
دانلود۱
دانلود۲
دانلود۳
دانلود۴
ورودآزمون
دانلود
93
آزمون مجدد سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی(۲)
1399/07/30
1399/08/01

ورود به آزمون

94
آزمون مجدد کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی
1399/07/301399/08/01
ورود به آزمون

95
آزمون مجدد مبانی مدیریت اسنادی
1399/07/301399/08/01
ورود به آزمون
96
آزمون مجدد اصل چهل  و چهار قانون اساسی (سه)


ورودآزمون

97آزمون نمازشناسی سازمان

1399/08/24
1399/08/25

ورودآزمون

98
دوره آموزشی میز خدمت به ارباب رجوع
1399/08/07
1399/08/11
1399/08/12
دانلودورودآزمون
دانلود
99دوره آموزشی مدیریت امنیت اطاعات
1399/08/22
1399/08/28
1399/08/29
دانلود
ورودآزمون
دانلود
100
آزمون مجدد ویژه غایبین مردودین  مدیریت جلسات اداری1399/08/21
1399/08/22

ورودآزمون

101
آزمون مجددویژه غایبین مردودین گزارش نویسی در بازرسی1399/08/21
1399/08/22
ورودآزمون
102
آزمون مجددویژه غایبین مردودینآشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری {اشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع}(فصل سوم)1399/08/211399/08/22
ورودآزمون
103
آزمون مجدد ویژه غایبین مردودین بودجه ریزی عملیاتی1399/08/211399/08/22
ورودآزمون
104
دوره آموزشی شبکه های اجتماعی و سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی
1399/09/06
1399/09/09
1399/09/10
دانلود
ورودآزمون
دانلود
105
آزمون مجدددوره آموزشی مدیریت امنیت اطاعات1399/09/05
1399/09/06

ورورآزمون

106
دوره آموزشی خلاقیت فردی(ویژه مدیران)
1399/09/20
1399/09/26
1399/09/27
دانلود
ورودآزمون
دانلود
107
دوره آموزشی روش های سنجش وتحلیل فرهنگ سازمانی
1399/09/27
1399/09/30
1399/10/01
دانلود
ورودآزمون
دانلود
108
دوره آموزشی فنون مذاکره وفن بیان
1399/10/04
1399/10/10
1399/10/11
دانلود
ورودآزمون
دانلود
109دوره آموزشی نظارت بربودجه
1399/10/041399/10/10
1399/10/11
دانلودورودآزموندانلود
110
دوره آموزشی تنظیم قراردادها
1399/10/041399/10/10
1399/10/11
دانلودورودآزموندانلود
111
دوره آموزشی قانون کار وتامین اجتماعی
1399/10/041399/10/10
1399/10/11
دانلودورودآزموندانلود
112
آزمون مجدد دوره خلاقیت فردی(ویژه مدیران)1399/10/03
1399/10/04113
آشنایی باقانون برگزاری مناقصات
1399/10/14
1399/10/17
1399/10/18
دانلود
ورودآزمون
دانلود
114
آشنایی باروشهاوفنون کاربامدیران مافوق
1399/12/18
1399/12/19
1399/12/20
دانلود
ورودآزمون
دانلود
115آزمون مجددغایبین ومردودین دوره فنون مذاکره وفن بیان
1399/10/17
1399/10/18

ورودآزمون

116آزمون مجددغایبین ومردودین دوره نظارت بربودجه
1399/10/171399/10/18
ورودآزمون
117آزمون مجددغایبین ومردودین دوره تنظیم قراردادها
1399/10/171399/10/18
ورودآزمون
118
آزمون مجددغایبین ومردودین دوره قانون کار وتامین اجتماعی
1399/10/171399/10/18
ورودآزمون
119
آزمون مجددآشنایی بابرگزاری مناقصات
13991024
13991025

ورودآزمون

120
آزمون مجددآشنایی باروشهاوفنون کاربامدیران مافوق1399/12/22
1399/12/23

ورود آزمون

121
دوره آموزشی منشورحقوق شهروندی(ویژه پرسنل محترم شرکت توزیع برق یزد)
معرفی ازطرف شرکت
1399/11/14
1399/11/15
دانلود
ورودآزمون

122
آشنایی باقانون خدمات کشوری(آشنایی بانظام تامین اجتماعی وبازنشستگی کارکنان دولت-فصل13)
13899/11/14
1399/11/20
1399/11/21
دانلود
ورودآزمون
دانلود
123
آشنایی بانظام آمارهای ثبتی
13899/11/141399/11/20
1399/11/21
دانلود
ورودآزمون
دانلود
124
دوره آموزشی پول شویی
13899/11/141399/11/20
1399/11/21
دانلودورودآزمون
دانلود
125
دوره اموزشی تجزیه وتحلیل صورت های مالی
13899/11/141399/11/20
1399/11/21
دانلود
ورودآزمون
دانلود
126
دوره آموزشی جریان شناسی درایران
13899/11/141399/11/20
1399/11/21
دانلود
ورودآزمون
دانلود
127
دوره آموزشی مدیریت سبز(ویژه پرسنل محترم شرکت توزیع برق یزد)معرفی ازطرف شرکت
1399/11/19
1399/11/20
دانلود
ورودآزمون

128
دوره آموزشی بررسی وضعیت فرهنگی واجتماعی کشور(مدیران)
1399/11/23
1399/11/29
1399/11/30
دانلود
ورودآزمون
دانلود
129
دوره آموزشی تهیه وتنظیم گزارشات آماری
1399/11/25
1399/11/29
1399/11/30

دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
130
دوره آموزشی حسابرسی مالیاتی
1399/11/251399/11/29
1399/11/30
دانلودمنبعورودآزمون
دانلودبخشنامه
131
دوره آموزشی اجرای بودجه
1399/11/251399/11/29
1399/11/30
دانلودمنبعورودآزمون
دانلودبخشنامه
132
دوره آموزشی آشنایی باقانون خدمات کشوری(فصل چهارم وچهاردهم)
1399/11/251399/11/29
1399/11/30
دانلودمنبعورودآزمون
دانلودبخشنامه
133
آزمون مجدد(ویژه غایبین مردودین)آشنایی باقانون خدمات کشوری(آشنایی بانظام تامین اجتماعی وبازنشستگی کارکنان دولت-فصل13)1399/11/29
1399/11/30

ورودآزمون

134
آزمون مجدد(ویژه غایبین مردودین)آشنایی بانظام آمارهای ثبتی1399/11/291399/11/30
ورودآزمون
135
آزمون مجدد(ویژه غایبین مردودین)دوره آموزشی پول شویی1399/11/291399/11/30
ورودآزمون
136
آزمون مجدد(ویژه غایبین مردودین)دوره اموزشی تجزیه وتحلیل صورت های مالی1399/11/291399/11/30
ورودآزمون
137
آزمون مجدد(ویژه غایبین مردودین)دوره آموزشی جریان شناسی درایران1399/11/291399/11/30
ورودآزمون
138
دوره آموزشی طراحی ساختارهای سازمانی
1399/12/05
1399/12/10
1399/12/11
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
139
آزمون مجدداصول مدیریت وسرپرستی1399/12/13
1399/12/14

ورود آزمون

140
دوره آموزشی اموررفاهی کارکنان (قوانین ومقررات ودستورالعمل ها)
1399/11/251399/11/29
1399/11/30
دانلودمنبعورودآزمون
دانلودبخشنامه
142
دوره آموزشی اصول مدیریت وسرپرستی
1399/11/30
1399/12/05
1399/12/06
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
143
آزمون مجددبررسی وضعیت فرهنگی واجتماعی کشور(مدیران)1399/12/05
1399/12/06

ورودازمون

144
آزمون مجدد تهیه وتنظیم گزارشات آماری1399/12/051399/12/06


145
آزمون مجددحسابرسی مالیاتی1399/12/051399/12/06


146
آزمون مجددآموزش اجرای بودجه1399/12/051399/12/06
ورودآزمون
147
آزمون مجددآشنایی باقانون خدمات کشوری(فصل چهارم وچهاردهم)1399/12/051399/12/06


148
آزمون مجدد امورررفاهی کارکنان
1399/12/051399/12/06


149
آزمون  مجددغایبین ومردودین طراحی ساختارهای سازمانی1399/12/16
1399/12/17

ورودآزمون

150
دوره آموزشی برنامه ریزی دردستگاه ها(تمرکزبرفرآیندها)

1399/12/23
1399/12/24
دانلودمنبع آزمون
ورودآزمونتوجه:ورود به سامانه زیر صرفا برای ثبت نام وپرداخت هزینه آزمون می باشدونحوه ورود به سامانه برگزاری آزمونها درمتن بالا توضیح داده شده است.

مديريت کلی آزمونهااین سامانه با مرورگرفایرفاکس سازگار تروبهتر پشتیبانی میشود

پشتيبانيآزمون 8019-594-0913

كد ملی :
  * 
کد ملی :   *
كد امنيتي : *
ثبت نام متقاضیان جدید